Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Да не се дозволува црпење на води при низок водостој

Да не се дозволува неконтролирано црпење води во услови кога водостојот на реките и езерата е алармантно низок. Да се ограничи користењето на питка вода за пиење за полевање јавни површини, наводнување земјоделско земјиште и за тешката индустрија.

Сподели