Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Дефектите во мрежата, дивите приклучоци и лошото менаџирање влијаат на квалитетот на водата

Проблемот за пристапот и достапноста на вода за пиење се должни на дефектите во водоснабдителните системи, зголемениот број новоизградени објекти и диви приклучоци кон водоводните мрежи, лошото менаџирање со комуналните претпријатија и вработувањето на нестручни кадри.

Сподели