Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Дури и комуналните претпријатија ги загадуваат водите

Дали знаеш дека и општинските комунални претпријатија ги загадуваат водите?! Само 4 од 36  јавни претпријатија имаат дозвола за испуштање на отпадните води, а постојните канализациски системи се во лоша состојба.

За одржливо користење и заштита на водните ресурси. Разбистри сè – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели