Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Ефектите на малите хидроелектрани врз околината

Малите хидроелектрани го деградираат квалитетот на водата и ја намалуваат количината на вода потребна и за други намени. Го загрозуваат биодиверзитетот и ендемичните видови. Го менуваат пејзажот.

За одржливо користење и заштита на водните ресурси. Разбистри сè – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели