Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
prirodnite-karakteristiki-na-mariovo

Природните карактеристики на Мариово

Стории

Мариовскиот предел поседува огромни естетско-визуелни вредности поради својата типичанта архитектура на, поради специфичниот релјеф и бојата на подлогата што ја дава гранитот. Потенцијалите за туризам и рекреација се огромни. Од друга страна, напуштањето на земјоделството придонесло овој предел да поседува и многу големи вредности од аспект на биодиверзитет.

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

17 март 2020