Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Цели населени места без безбедна вода за пиење

Цели населени места во Македонија се без безбедна вода за пиење. Сè уште има луѓе кои воопшто немаат чиста и здрава вода за пиење. Други, пак, се снабдуваат од водоводи кои сами ги изградиле, со вода која не е биолошки и хемиски испитана. Гледајте во емисијата „Разбистри сè“.

Сподели