Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Кој добива од ископувањето на минералните суровини – населението или концесионерите?

Загадувањето од рудниците и каменоломите сериозно го загрозува здравјето на луѓето кои живеат во околината. Kисели руднички води и тешки метали се мешаат во водата за пиење и наводнување. Голема прашина, бучава и тресење од ископите на камен. Целосно ископани ридови и целосна негрижа на надлежните и на концесионерите. Гледајте во Разбистри сè.

Емисијата на албански јазик најдете ја овде.

Сподели