Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Metale të rënda i shkaktojnë sëmundje lumit Crna

Metale të rënda i shkaktojnë sëmundje lumit Crna. Çka lëshohet në lumin më të rëndësishëm në Pellagoni dhe njëkohësisht dega e djathtë më e madhe e Vardarit? Мonitorimi i EPHM me vite tregon se lumi Crna  është nën ndikim të madh antropogjen.
Сподели