Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

На Глобочица и Шпиље на јадица се ловат вреќи отпад

300 килограми тешки метали завршуваат во Црн Дрим на македонска територија. Фекалиите, наместо да бидат задржани и преработени во пречистителната станицата кај селото Враништа, само поминуваат преку неа и се влеваат во Црн Дрим, кој понатаму ги носи кон Глобочица и Дебарско Езеро. На езерските крајбрежја, пак, шут има насекаде.

Сподели