Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Водата од градските канализации се испушта непрочистена во реките и езерата

Oтпадните води од градските канализациски ситеми директно, непречистени се испуштаат во реките и езерата. Повеќе градови немаат пречестителни станици, а онаму кадешто има често работат со дефекти. Со каква вода се наводнуваат нивите од кои се храниме и во какви езерски води се капеме?

Сподели