Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

По притисок на јавноста, Министерството за економија ги повлекува измените на Законот за минерални суровини

Министерството за економија ги повлече измените на Законот за минерални суровини од скратена собраниска постапка после притисокот од Алијансата за застапување и лобирање „Разбистри сè“, составена од 48 граѓански организации, високообразовани институции и медиуми. Алијансата „Разбистри сè“ бара од Министерството за економија да ги вклучи експертската јавност и сите заинтересирани граѓани во процесот на креирање и усвојување на законот и да им овозможи да дадат предлози за подобрувања на законскиот текст.

Алијансата „Разбистри сè“ стои на располагање на Министерството за економија заедно да организираат јавна расправа и консултации со што е можно повеќе страни кои се засегнати од одредбите на Законот за минерални суровини и на тој начин да се обезбеди учество на јавноста и услови за нејзино изјаснување во врска со законот.

Алијансата смета дека можностите за какви било недоразбирања и недоречености во врска со законските измени ќе бидат минимални, само доколку процесот на донесување на Законот е јавен и инклузивен. Токму затоа „Разбистри сè“ бара предлог-законот да се врати во редовна собраниска постапка каде ќе може да ги образложи своите предлози за подобрување на текстот и зошто не се согласува со некои предложени решенија.

Алијансата „Разбистри сè“ смета дека законските измени се потребни, но тие мора да се донесат во редовна собраниска процедура. Потребното интегрирање на нови, усогласени и урамнотежени решенија во законскиот текст е единствено можно само после широка експертска и јавна дискусија. Со ставање на нов усогласен предлог-закон во редовна собраниска процедура, односно, со негово јавно објавување на ЕНЕР, со две читања во Собранието на РСМ и со одржување собраниска јавна расправа, дополнително ќе се обезбеди тој да биде усвоен низ отворен и транспарентен процес со вклученост на сите засегнати страни.

Според Архуската конвенција, Министерството за економија, како носител на директни или индиректни обврски во областа на управувањето со животната средина, е обврзано да овозможи учество на јавноста во процесот на креирање на законите, правилниците и другите правни акти во врска со геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните суровини. Оттука, Алијансата „Разбистри сè“ очекува дека Министерството ќе ги обезбеди сите потребни мерки со кои ќе се обезбеди правото на јавноста да учествува во донесувањето на Законот за минерални суровини.

Алијансата за застапување и лобирање е предводена од Институтот за комуникациски студии како дел од кампањата „Разбистри сè“.

Лице за контакт: Дејан Андонов, координатор на камапњата за застапување и лобирање „Разбистри сè” – ; 071 317 661

Due to pressure from the public, the Ministry of Economy withdraws amendments to the Law on Mineral Resources

The Ministry of Economy withdrew the amendments to the Law on Mineral Resources from summary parliamentary proceedings, following pressure from the Advocacy and Lobbying Alliance “Clear it Up” – composed of 48 civil society organizations, higher education institutions and media outlets. The Alliance “Clear it Up” is demanding for the Ministry of Economy to involve the expert public and all interested citizens in the process of creating and adopting the law and enable them to make suggestions for improvements to the legal text.

The “Clear it Up” Alliance is at the disposal of the Ministry of Economy to jointly organize a public hearing and consultation with as many parties as possible who are affected by the provisions of the Law on Mineral Resources, thus ensuring public participation and opportunity for the public to state their opinions in regards to the law.

The Alliance believes that the potentials for any misunderstandings and ambiguities regarding the legal amendments will be minimal only if the process of adopting the Law is public and inclusive. That is why “Clear it Up” demands for the bill to be returned to regular parliamentary proceedings, during which proceedings it will be able to explain its suggestions for improving the text and elaborate on the reasons for opposing some of the proposed solutions.

The “Clear it Up” Alliance believes that legal amendments are needed, however they must be made in regular parliamentary proceedings. The necessary integration of new, harmonized and balanced solutions in the legal text can only be done after a wide expert and public discussion. Placing a new harmonized bill in regular parliamentary proceedings, i.e., publishing it on ENER, with two readings in the Parliament of RNM and by holding a parliamentary public debate, will further ensure that it is adopted through an open and transparent process, involving all stakeholders.

According to the Aarhus Convention, the Ministry of Economy, as the holder of direct or indirect obligations in the field of environmental management, is obligated to enable public participation in the process of creating laws, ordinances and other legal acts related to geological research and exploitation of mineral raw materials. Hence, the “Clear it Up” Alliance expects that the Ministry will take all necessary measures to ensure the right of the public to participate in the adoption of the Law on Mineral Resources.

The Advocacy and Lobbying Alliance is led by the Institute of Communication Studies as part of the “Clear it Up” campaign.

Contact person: Dejan Andonov, Coordinator of the Advocacy and Lobbying Campaign “Clear it Up” – ; 071 317 661

Сподели