Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

45% од селата и населбите околу Преспанско Езеро не се поврзани со канализација

Дури 45% од селата и населбите околу Преспанското Езеро не се поврзани со систем за собирање отпадни води од домаќинствата, а врз квалитетот на водата влијаат и неконтролираното користење на пестициди во земјоделството.

Сподели