Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Бараме учество на јавноста во постапките за издавање дозволи за користење на вода

Јавноста да учествува во постапките за издавање дозволи за користење на водите. Да има пристап до информациите преку веб-страниците и социјалните медиуми на јавните институции, да се организираат јавни расправи и да се земат предвид мислењата на јавноста.

Сподели