Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Бараме зголемен обем на јавно достапни информации за водите

Информативниот систем за води да ги содржи податоците од мониторингот за квалитето на водите и за издадените дозволи за користење на вода. Заедно со катастарот на загадувачи да бидат јавно достапни на веб-страницата на Министерството на животната средина.

Сподели