Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Да постои јавен регистар за субјекти кои треба да бидат под инспекциски надзор

Извештаите од инспекциските надзори да се лесно и јавно достапни во рок од два месеци по извршената инспекција и да постои јавен регистар на правни субјекти кои трева да се контролираат.

Сподели