Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Да се намали времетраењето на концесиите на хидроцентралите

Да се намали времетраењето на концесиите на хидроцентралите. Освен количеството на водата, да го мерат и еколошкиот статус на реката или езерото. Податоците да ги доставуваат до Министерството за животната средина, кое јавно ќе ги објавува.

Сподели