Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Да се определи директна одговорност за деградирањето на водните површини

Да се спречи деградирање на реките и езерата. Ако компанија или јавна институција им направи поголема штета, задолжително да ги врати во природната состојба. Ако ја наруши еколошката состојба, да одговара за тешки кривични дела против животната средина и природата.

Сподели