Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Да се забрани доделување дозволи за користење на водите во заштитените подрачја

Да се забранат дозволи, концесии и јавно-приватно партнерство за користење на водите во заштитените подрачја, како и во оние кои се во постапка да бидат заштитени, освен кога постои јавен интерес.

Сподели