Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Добринка Стојановска, Асоцијација за демократска иницијатива – Гостивар

Долгорочни резултати се постигнуваат со помош на учење и создавање нови партнерства, со размена на добри практики, како и со вреднување на креативноста и поддржување на соравотката. Потребно е преземање на конкретни акции за да се постигне одржливо управување со водата и ефективен инспекциски надзор врз користењето на природните ресурси.

Добринка Стојановска
Асоцијација за демократска иницијатива – Гостивар

Сподели