Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Евгенија Крстевска, Global Shapers Skopje Hub

Global Shapers Skopje Hub преку проектот “Water4changes – Вода за промени” го препознава  човековото право на вода и санитација како клучно прашање кое што треба да се актуализира во јавноста. Заедничкото застапување за имплементацијата на ова основно човеково право ќе доведе до решавање на проблемите со водоснабдувањето предизвикани од нерационално користење и управување со водните ресурси во државата.

Евгенија Крстевска
Global Shapers Skopje Hub

Сподели