Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Хидроцентралите да обезбедуваат еколошки проток на вода

Хидроцентралите да обезбедуваат еколошки проток на вода во реките и езерата и слободно движење преку рибни патеки. Не смее да се загрозува природниот валанс на водните екосистеми и карактеристиките на пределот

Сподели