Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекторатите да известуваат за активностите во тековниот но и минатиот период

Инспекторатите да известуваат и за планираните и за реализираните инспекциски надзори во тековниот и во претходниот период на известување, за да може да се споредат и проценат нивните остварени резултати.

Сподели