Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекторатите да објавуваат детални информации за постапувањето по надзорите

Инспекторатите да објавуваат содржајни информации како постапиле после утврдените неправилности при инспекциските надзори. Особено да известуваат за претставките поднесени од граѓаните и за преземените мерки.

Сподели