Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекторатите да поднесуваат извештај кон јавноста секои шест месеци

Инспекторатите задолжително да ги презентираат остварените резултати јавно на секои шест месеци, за да се подобри нивната отвореност кон јавноста.

Сподели