Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекторатите да прават годишна ревизија на трошоците

Инспекторатите задолжително да ги објавуваат финансиските извештаи расчленети по буџетски расходи и да прават годишна ревизија врз трошењето на планираните буџети.

Сподели