Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Јавните претпријатија се должни да им обезбедат вода на граѓаните во случај на прекин

Доколку прекините за вода за пиење траат повеќе од 12 часа, јавните комунални претпријатија се должни да им обезбедат вода на граѓаните во тој период со цистерни или преку подвижни чешми.

Сподели