Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Корпорациите да не добиваат повластена цена за вода

Приватни корпорации да не добиваат повластена цена за искористување на слатка вода. Освен еднократен надоместок за доделување на концесијата, да плаќаат и годишен надоместок од 20% од продадената електична енергија.

Сподели