Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Никола Нешкоски, Eco Logic

Како организација која се стреми кон позитивни промени во образовниот систем, сметаме дека сите форми на застапување и лобирање кои може да водат кон подобрување на ситуацијата со водните ресурси ќе водат и кон подигнување на свеста на најмладите членови во општеството – децата. Од најрана возраст децата треба да се запознаени со предноста која ја носи здравата и чиста животна средина.

Никола Нешкоски
Eco Logic

Сподели