Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Перчан: Целите на Рамковната директива за води не се целосно исполнети во ЕУ

Целите на Рамковната директива за води, една од директивите која Северна Македонија ќе треба да ја транспонира во рамките на ССА процесот, не се целосно исполнети во ЕУ поради повеќе причини. Првата е недоволните финансии, втората е бавното спроведување и третата е недоволна интеграција на целите за животната средина во пошироките секторски политики. Ова се добри лекции што можеме да ги пренесеме и да ги разгледаме за како тоа да го спречиме или барем ублажиме, работејќи со нашите партнери од Западен Балкан.

Давор Перчан, раководител, Билатерална и регионална соработка за животна средина, Директорат за животна средина, Европска комисија.

Сподели