Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Почест мониторинг, поголеми инвестиции и редовен надзор за зголемување на квалитетот на водата

Почест мониторинг на квалитетот на водата за пиење, директно информирање на населението за резултатите од мерењата, повеќе инвестиции во инфраструктура за пристап до вода за пиење и за намалување на загадувањето на водите и редовен надзор и санкционирање на загадувачите.

Сподели