Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Подобро дефинирање на јавниот интерес во Законот за водите

Да се дефинира јавниот интерес како: посветеност на одржливото управување со сите медиуми на животната средина; заштита и унапредување на животната средина и природната; заштита и унапредување на фундаменталните човекови права при што предност има заедницата, а не поединецот; заштита и грижа за животните.

Сподели