Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Предлог за подобар надзор од ДИЖС и Инспецкискиот совет

Да има функционален надзор од Државниот инспекторат за животна средина врз локалните инспектори, дополнет со постојната супервизорска контрола од Инспекцискиот совет.

Сподели