Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Предлог за потранспарентни инспекции

Да се зголеми транспарентноста со објавување на базата на податоци, документи и регистарот на субјекти на инспекциски надзор, како и податоци за контакт со инспекторите.

Сподели