Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Редовно да се информира јавноста за надлежностите на инспекторатите

Инспекторатите постојано да ја информираат јавноста за нивната улога и надлежности, за да се зголеми бројот на правилно поднесени претставки од граѓаните.

Сподели