Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Стефан Ристовски, Институт за европска политика

Процесот на пристапување кон ЕУ значи транспозиција на европското acquis, но и негова континуирана примена. Во областа „Животна средина“, наместо напредок – бележиме уназадување! Неопходна е поголема посветеност на институциите, но и значителни инвестиции во оваа област.

Стефан Ристовски
Институт за европска политика (ЕПИ)

Сподели