Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Тамара Радовановиќ, Центар за ресурси во животна средина (РЕЦ) – Северна Македонија

Неконтролираното и неодржливо искористување на природните ресурси е причина за нарушување на биолошката рамнотежа на различни екосистеми. Делувајќи заедно кон спречување на неконтролираните дејствија преку Алијансата за застапување и лобирање на кампањата „Разбистри сè“ можеме да предизвикаме вистински промени кај институциите, компаниите и населението.

Тамара Радовановиќ
Центар за ресурси во животна средина (РЕЦ) – Северна Македонија

Сподели