Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

УХМР се соочува со бројни препреки во работата

УХМР нема доволно пари, опрема и квалификувани вработени за да може ефикасно да врши хидролошки мониторинг. Треба да се вработат 10 инженери и да се вложи во основни средства за мониторинг и обуки за вработените.

Сподели