Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Валентина Дисоска, Здружение на бизнис жени

Податоците покажуваат дека постои поврзаност помеѓу животната средина и полот; кога родовата нееднаквост е голема, осиромашувањето на шумите, загадувањето на воздухот се исто така високи. Усвојувањето на родово одговорни пристапи ги прави еколошките мерки и интервенции подолготрајни и поинформативни. Затоа од особена важност е вклученоста на жената и нејзина рамноправност за да се постигне ефективно дејствување и акции во сите аспекти за здрава животната средина.

Валентина Дисоска
Здружение на бизнис жени

Сподели