Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Во Дојранско Езеро директно се испуштаат отпадни води

Во Дојранско Езеро директно се испуштаат отпадни води. Само 60% од Дојран има канализациона мрежа, додека остатокот од населените места имаат септички јами. Пречистителната станица на Дојранско Езеро работи со еден од двата блока.

Сподели