Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Зајакнување на инспекцискиот надзор врз користењето на водните ресурси

Инспекциските надзори врз користењето на водните ресурси освен водостопански инспектори, да ги вршат и лиценцирани државни инспектори за природа и за животна средина.

Сподели