Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
dezertifikacija-fb

Дезертификација

Стории

Дезертификација е деградација на тлото, проследена со суша како резултат на климатските промени и човечките активности.

Dezertifikacija FB

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

27 февруари 2020