Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Дива сеча во 2020 година

Факти

Во Македонија има околу 1 милион хектари под шума. Во 2020 година се евидентирани 26.000 m3 дрва неправна сеча, од кои се одземени 2.000 m3 дрва.

71% од населението како главен или дополнителен извор за греење го користи огревното дрво.

Датум

23 март 2021