Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Со ефективен надзор против прекумерното искористување на природните ресурси

Документ за јавна политика за надзор врз управувањето со минералните суровини, шумите, почвите и водите [МК]

Документот за јавна политика служи како алатка во кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сè“ на Институтот за комуникациски студии, со која се врши влијание во процесот на донесувањето одлуки и ќе се повика целната публика на акција во областа на управување со природните ресурси. Во документот се содржани податоци и увид во тековните проблеми со управувањето со природните ресурси кои бараат итно внимание и нудат алтернативни решенија и конкретни препораки за решавање на проблемите. Документот се заснова врз истражување и интервјуа со познавачи на областа.

Me mbikqyrje efektive kundër shfrytëzimit të tepruar të resurseve natyrore

Dokument pёr politikё publike pёr mbikqyrje të menaxhimit me lëndë të para minerale, pyje, truall dhe ujёra [SQ]

Dokumenti pёr politikё publike do tё shёrben si mje nё kampanjën për përfaqësim dhe lobim „Kthjellu“ të Institutit për studime komunikative, me tё cilin do tё ndikohet nё procesin e sjelljes tё vendimeve dhe do tё thiret audience e synuar nё akcion nё lёminё e menaxhimit me resurset natyrore. Nё dokument ka pёrmbajtje tё dhёnash dhe shqyrtim nё problemet aktuale nё menaxhimin me resurset natyrore tё cilat kёrkojnё vёmendje urgjente dhe ofrojnё zgjidhje alternative dhe rekomandime konkrete për zgjidhjen e problemeve. Dokumenti bazohet mbi hulumtime dhe intervista tё njohёsve tё lёmisё.

Effective Supervision as a Tool Against the Excessive Use of Natural Resources

Policy paper on the supervision over mineral resources, forests, soil and water management [EN]

This policy paper serves as a tool in the advocacy and lobbying campaign “Clear it up” of the Institute of Communication Studies, which aims to influence the decision making process and calls the target audience to action in the area of natural resources management. The document includes data and insights into the current natural resources management problems that require immediate attention and offer alternative solutions and specific problem solving recommendations. The document is based on research and interviews with experts in the relevant area.