Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Евиденција на притисоците врз водните ресурси: Кој ги загадува водите во Македонија?

Евиденција на притисоците врз водните ресурси: Кој ги загадува водите во Македонија? [MK]

Во отсуство на комплетна евиденција на корисници и загадувачи на вода не може да се утврди степенот на штетно влијание, па секоја управна мерка донесена од МЖСПП е паушална.

Еvidencë e presioneve mbi resurset ujore: Kush i ndot ujërat në Maqedoni?

Еvidencë e presioneve mbi resurset ujore: Kush i ndot ujërat në Maqedoni? [SQ]

Në mungesë të evidencës të kompletuar të shfrytëzuesve dhe ndotësve të ujit nuk mund të përcaktohet niveli i ndikimit të dëmshëm, për atë arsye çdo masë drejtuese është paushale.

Recording the pressures on the water resources: Who pollutes the waters in North Macedonia?

Recording the pressures on the water resources: Who pollutes the waters in North Macedonia? [EN]

The degree of harmful impact cannot be determined in the absence of full records of users and water polluters, so each administrative measure adopted by the MoEPP is ad hoc.