Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Издадени концесии во 2020 година

Факти

Издавањето концесии за експлоатација на минерални суровини се врши со голем интензитет.

Датум

17 декември 2020