Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Излевање мазут од фабриката „Благој Ѓорев“ во Вардар: Студија на случај

Излевање мазут од фабриката „Благој Ѓорев“ во Вардар: Студија на случај

Како постапиле надлежните државни органи во случајот на излевање мазут од фабриката „Благој Ѓорев“ во Вардар во јуни 2020 година? Студијата на случај ги анализира недостатоците во инспекцискиот надзор и системски недостатоци во државниот апарат.