Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Како може шумската полиција да ги спречи дивите сечачи на дрвја?

Факти

Одговара Ејуп Јаја од Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Оригинално објавено на:

Само прашај

Датум

8 април 2021