Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Како се финансира ЈП Национални шуми?

Факти

Најголемиот дел од средствата ЈП „Национални шуми“ ги обезбедува преку сеча на дрва.

Датум

21 декември 2020