Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Како се врши надзор кои дрвја се сечат за огрев?

Факти

Одговара Ејуп Јаја од Државниот инспекторат за шумарство и ловство

Оригинално објавено на:

Само прашај

Датум

5 февруари 2021