Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Каков е ефектот на малите хидроцентрали?

Факти

Изградбата на малите хидроцентрали го загрозува биодиверзитетот и доведува до исчезнување на ендемски видови животни и растенија особено во заштитените подрачја.

Датум

21 декември 2020